കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ😱/ KAT Racing Garage Mangalore

0Location of KAT: KAT Racing – Yogish Garage
Panvel – Kochi – Kanyakumari Hwy, Valencia, Kankanady, Mangalore, Karnataka 575002
072048 33162

…..
Follow me to see the unseen 👀 :
INSTAGRAM:
Twitter :
FACEBOOK:
——–
Collaboration and promotion send us your requirements.
📨 Mail: contact@mallutraveler.com
………………………………………………………
” വരൂ ,നമുക്ക്‌ ഒരുമിച്ച്‌ യാത്ര ചെയ്യാം ”
“ Come, Lets Travel Together “
#mallutraveler #malayali #kerala
…………………………………………………………………..


Source: https://hugochamber.org
Read more all post Racing : https://hugochamber.org/racing/

Leave A Reply

Your email address will not be published.